قوانین  خرید از دوره ها ، آزمون ها پک های تحصیلی نظیر ؛

  • آزمون های یادگیری سنج
  • آزمون های سرعتی
  • پک های روش مطالعه
  • پک های جزوات درسی
  • پک های روش تست زنی
  • و مشاوره

به صورت زیر میباشد .

آزمون های یادگیری سنج و رسرعتی

 

اگر به هر دلیل از آزمون انصراف داده اید و مشخص شود شما در آزمون شرکت نکرده اید وجهی پرداخت نموده اید گروه مشاوره خودش را مسئول برگرداندن تمام وجوه پرداختی آزمون خریداری شده میداند وبه صورت کامل وجه پرداخت میشود .

واگر مشخص شود در آزمون شرکت کرده اید ( حتی یک لحظه ) وبعد درخواست انصراف داده شده گروه مشاوره مسئولیتی در قبال برگرداندن وجه ندارد.

 

پک های روش مطالعه ،روش تست زنی وجزوات درسی

پک های نام برده شده اگر خریداری شده وبه هر دلیلی خریدار درخواست انصراف داده است پذیرفته نیست زیرا به محض خرید لینک در اختیار خریدار قرار گرفته و به علت رهگیری نشدن فایل دانلودی ( اینکه دانلود شده یا نشده )
گروه مشاوره هیچ مسئولیتی درقبال برگرداندن وجه پرداختی ندارد .

 

رزرو یا درخواست مشاوره به صورت قراردادی

 

اگر دانش اموزی به هردلیلی درخواست انصراف از مشاور بدهد عودت وجه منوط به شرایط فوق میباشد؛

اگر دانش آموز قبل از دریافت برنامه هفتگی اول و وپک های تحصیلی ( پک های روش مطالعه ،روش تست زنی وجزوات درسی ) انصراف بدهد عودت وجوه به صورت کامل برگشت داده میشود .

 

اگر دانش آموزی بعد از دریافت برنامه و پک های تحصیلی( پک های روش مطالعه ،روش تست زنی وجزوات درسی ) انصراف بدهد ، تعداد روز باقی مانده تا پایان تاریخ قرار داد مشخص شده + هزینه پک های تحصیلی ( پک های روش مطالعه ،روش تست زنی وجزوات درسی ) اگر دریافت شده از هزینه قرار داد دریافتی کسر میشود .

 

 

 {{ این اطمینان را بشما میدهیم با توجه به هم عهد شدن مشاوران و کارکنان مجموعه ، هیچ گاه کوتاهی در حقوق دانش آموزان نکرده و سعی در پیشبردن اهداف وآرمان های دانش آموزان و والدین میکند . }}